Tendințe de unificare a practicii judiciare în materia prescriptibilității cererilor privind contestarea unor clauze ce fac obiectul convențiilor de credit

Numărul 4 Anul 2019
Revista Numărul 4 Anul 2019

ABSTRACT

The request for the termination of the abusive clauses in the credit agreements is imprescriptible, being subject to the regime of absolute nullity, since it penalizes violation of norms of public order. The application for the restitution of benefits provided under the canceled clauses, whether it is formulated together or separately from the main application, has a distinct prescriptible regime. As the object of the requested benefits is represented by the amounts of money paid by the borrower, the applications for repayment are subject to the prescription, since they are aimed at defending individual interests, more precisely some debt rights.
Regarding the date from which the prescription course is calculated, in most cases it was decided that it is the date of the definitive stay of the decision to cancel the abusive clauses. In order to unify the judicial practice, the courts must follow the direction set by the CJEU and the ICCJ through interpretative decisions made in the answers to the preliminary questions and in the appeals in the interest of the law. The process of standardizing judicial practice was also facilitated by the guidelines drawn up by the European Commission through “Communication on the interpretation and application of Directive no. 93/13 / EEC”, which is a draft guide systematizing the decisions of the CJEU.

Keywords:

abusive clauses, consumer, absolute nullity, prescription, restitution of benefits

REZUMAT

Cererea de desființare a clauzelor abuzive din convențiile de credit este imprescriptibilă, fiind supusă regimului nulității absolute, întrucât se sancționează încălcarea unor norme de ordine publică. Cererea de restituire a prestațiilor efectuate în baza clauzelor desființate, fie că este formulată împreună sau separat de cererea principală, are un regim de prescripție distinct. Întrucât obiectul prestațiilor solicitate îl reprezintă sumele de bani achitate de împrumutat, cererile de restituire sunt supuse prescripției, dat fiind că urmăresc apărarea unor interese individuale, mai precis a unor drepturi de creanță. O parte a practicii judiciare s-a pronunțat însă în sensul că, dat fiind caracterul accesoriu al acestor cereri, ar trebui să li se aplice, prin extensie, regimul imprescriptibilității cererii principale. Cât privește data de la care se calculează cursul prescripției, în majoritatea cazurilor s-a decis că o reprezintă data rămânerii definitive a deciziei de anulare a clauzelor abuzive. Într-o altă abordare, s-a apreciat că, dat fiind caracterul succesiv și independent al prestațiilor, pentru fiecare curge câte o prescripție deosebită, de la data plății fiecărei rate sau părți din aceasta. Pentru unificarea practicii judiciare, instanțele trebuie să urmeze direcția trasată de CJUE și de ÎCCJ prin deciziile în interpretare pronunțate în răspunsurile la întrebările preliminare și în recursurile în interesul legii. Procesului de uniformizare a practicii judiciare a fost facilitat și de orientările trasate de Comisia Europeană prin „Comunicarea privind interpretarea și aplicarea Directivei nr. 93/13/CEE”, care constituie un draft de ghid care sistematizează deciziile CJUE.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 193/200; Directiva nr. 93/13/CEE
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: