Soluționarea conflictelor de legi din acțiunile în răspundere pentru produse defectuoase

Numărul 1 Anul 2020
Revista Numărul 1 Anul 2020

ABSTRACT

Given the constant growth of international commerce, by concluding commercial relations by professionals, as well as nonprofessionals, it is highly important for the legislation to keep up with the market evolution, with the undeniable realities of living in a society that is geared towards consumption and internationalization and that is governed by technological advancements.
National legislations, as well as international legislations in the field of international commerce and consumer protection are increasingly more necessary and, unfortunately, extremely scarce, especially in regards to legal relations with foreign elements, most often consisting in parties having their residences in different states. In regards to private international law, within the Member States of the European Union, there is a focus towards the uniform regulation of conflict of laws, conflicts of jurisdiction and the effects of national awards rendered in connection to such legal relations, which is translated into European regulations, such as Rome II Regulation on the law applicable to non-contractual obligations and Brussels I bis Regulation on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters.
This article intends to analyze the conflict of laws regime of the European legal instrument regarding product liability, especially when the party selling the product and the consumer have their habitual residences in different states or when the damage is caused in a different state than the state where the product was sold. As we will point out in the article, the conflict of laws solutions set forth by the regulation are either geared to protect the weaker party from an economic standpoint, which is the consumer, or intend to protect the market as a whole, all while maintaining a margin of discretion for the courts of justice, in order to steer clear, if need be, of a solution that is rigid and impersonal in a particular litigation.

Keywords:

product liability, Rome II, tort, tort liability, conflict of laws

REZUMAT

În contextul extinderii constante a sferei comerțului internațional, prin încheierea de relații de comerț atât de către profesioniști, cât și de către neprofesioniști, este necesar ca legislația să țină pasul cu evoluția pieței, cu realitățile de necontestat ale vieții într-o societate deschisă către consum și către internaționalizare și guvernată de avansul tehnologic.
Legislațiile naționale, cât și cele supranaționale în domeniul comerțului internațional și al protecției consumatorului sunt tot mai necesare și, din nefericire, extrem de reduse, mai ales în ceea ce privește raporturile cu elemente de extraneitate, în special constând în reședința diferită a părților. Pe planul dreptului internațional privat, la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, există o aplecare către reglementarea uniformă a conflictelor de legi, a conflictelor de jurisdicție și a efectelor hotărârilor judecătorești pronunțate în legătură cu aceste raporturi juridice, transpusă în regulamente europene, precum Regulamentul Roma II privind legea aplicabilă obligațiilor necontractuale și Regulamentul Bruxelles I bis privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială.
Prezentul articol își propune să facă o analiză a regimului conflictual aplicabil în reglementarea europeană cu privire la răspunderea pentru produse defectuoase, în special atunci când partea care comercializează produsul și consumatorul își au reședința în state diferite sau când prejudiciul este cauzat în alt stat decât cel de comercializare. Astfel cum vom evidenția în cuprinsul articolului, soluțiile conflictuale stabilite de regulament sunt fie în sensul protejării părții mai slabe din punct de vedere economic, adică a consumatorului, fie în sensul protejării pieței în general, păstrându-se însă o anumită marjă de apreciere pentru instanța de judecată, astfel încât să se poată îndepărta, dacă este necesar, de o soluție rigidă și impersonală într-o cauză concretă.

Legislaţie relevantă: Regulamentul (CE) nr. 864/2007, Regulamentul (UE) nr. 1215/2012
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: