Influenţa modelelor și tendinţelor decizionale asupra jurisprudenţei Comisiei Europene

Numărul 5 Anul 2021
Revista Numărul 5 Anul 2021

ABSTRACT

The purpose of this article is to analyze, on the one hand, the behave of the Commission, the planning and implementation of its competition inspections and, on the other hand, the that it may fine, on what grounds it is based, the objectives as well as their impact in relation to its case law.
The aim is to find a pattern for the development of the plan to combat unfair competition, and on the basis of this we can outline an overview aimed at identifying a forecast for future Commission initiatives.
The means used are part of a wide range of statistical and forecasting tools.
The tools used are able to analyze, both mathematically and graphically, the situations of previous years, as well as other variables, such as the knowledge of the problems faced by the Union’s executive body in ensuring a healthy market in the economic environment. In carrying out this approach, the analysis must cover as many variables as possible in order to achieve a sustainable forecast. Even economic, social, legislative variables, but also financial anomalies. To this end, I set out first to analyze the practice in the field of sanctions and then, on the basis of the data, to find out to what extent the Commission is active and how it implements its decisions. In this way I will be able to determine the subsequent impact of the measures initiated by the Commission. The trend of sanctions is the starting point of the analysis. By analyzing the trend already established in previous years, we can not only make a forecast, but we can identify a set of valuable elements in the Commission’s instruments, which will aim to establish possible further options for all parties involved.
The final objective is to analyze in a note as impartial as possible, both the part
of those fined and the part of those who supervise the defense of the treaties in administrative order. In other words, in a possible situation X, to know based on the analysis what risks the parties assume, and finally, to be able to predict its outcome.
The result should reflect, on the basis of analyzes based on both the Commission’s strengths and weaknesses, as well as those of risk, how this institution can use both as a „shield and a sword” the results of the analysis in the last chapter. Finally, the result is a practical guide that can anticipate the steps that the Commission can take in its investigation. This practical guide can also help economic entities that want to know the limits of the European Commission in the investigation process.

Keywords:

competition, european commission, pattern, guide, trend, forecast, analysis, fines, swot, risk matrix, inspections, top fines, historical fines, antitrust, single market.

REZUMAT

Articolul de faţă are ca scop analiza, pe de o parte, a modului cum funcţionează Comisia, cum își planifică și execută inspecţiile în materie de concurenţă, iar pe de altă parte în ce măsură a sancţionat, care sunt considerentele pe care s-a bazat, obiectivele urmărite, precum și impactul lor corelat cu jurisprudenţa acesteia.
Scopul urmărit este acela de a găsi un pattern în ceea ce privește elaborarea planului de combatere a concurenţei neloiale, iar pe baza acestuia să putem contura o imagine de ansamblu ce are drept scop identificarea unei prognoze referitoare la viitoarele iniţiative ale Comisiei.
Mijloacele folosite fac parte dintr-o paletă largă de instrumente statistice și de prognoză. Instrumentele utilizate sunt capabile să analizeze, atât matematic, cât și grafic, situaţiile din anii anteriori, cât și alte variabile, cum ar fi cunoașterea problemelor cu care se confruntă organul executiv al Uniunii în demersul asigurării unei pieţe sănătoase în cadrul spaţiului economic. În realizarea acestui demers, analiza trebuie să acopere cât mai multe variabile pentru a realiza o prognoză sustenabilă. Chiar și variabile de tip economic, social, legislativ, dar și anomalii financiare. Pentru acest lucru mi-am propus ca mai întâi să analizez practica în domeniul sancţionalităţii, iar mai apoi, pe baza datelor, să descopăr în ce măsură activează Comisia și modul cum pune în aplicare deciziile sale. În acest fel voi putea stabili și impactul ulterior al măsurilor demarate de Comisie.
Trendul sancţiunilor reprezintă punctul de plecare al analizei. Prin analizarea
trendului deja stabilit în anii anteriori, nu numai că putem realiza o prognoză, dar putem identifica un set de elemente valoroase din instrumentele Comisiei, care vor avea drept scop stabilirea unor variante ulterioare posibile pentru toate părţile implicate.
Obiectivul final este acela de a analiza într-o notă cât mai imparţială, atât partea celor amendaţi, cât și partea celor ce supraveghează apărarea tratatelor în ordin administrativ. Cu alte cuvinte, într-o situaţie posibilă X, să cunoaștem pe baza analizei ce riscuri își asumă părţile și, în final, să putem prognoza rezultatul acesteia.
Rezultatul trebuie să denote, pe baza unor analize bazate, atât pe punctele tari și slabe ale Comisiei, cât și pe cele ale riscului, modul în care instituţia poate folosi atât ca „scut, cât și ca spadă” rezultatele analizei din ultimul capitol. În final, rezultând un ghid practic ce poate anticipa pașii pe care Comisia îi poate face în ancheta sa. De asemenea, acest ghid practic poate veni și în ajutorul entităţilor economice care doresc să cunoască limitele Comisiei Europene în procesul de investigaţie.

Legislaţie relevantă:

Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), art. 101

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare