Despre eroarea – viciu de consimţământ în noul Cod civil (I)

Numărul 5 Anul 2013
Revista Numărul 5 Anul 2013

ABSTRACT

The Civil Code of 1864 assigned one Article to the error – vice of consent, hence, the majority of the issues and considerations related to the error being built and debated at a doctrinal level. The new Civil code has another approach. The regulation of error is more abudant, i.e. seven Articles insted of one Article, some of the regulated issues being the ones already debated at doctrinal level under the Civil Code of 1864, e.g. error of law, error as regards the reasons, excusable error, etc. At this point said debates either gain a stronger importance or require an analysis of the relevance under the new Civil code. Examples of new concepts and approaches under the new Civil code as regards error would be the regulation of the relative nulity of the contract concluded in error regardless of the elements bearing the error, adaptation of contract – alternative for anullment, error of calculation, etc. These new concepts and approaches require an exercise of understanding and corroboration with other relevant provisions.

Keywords:

essential error, error of law, error of reasons, error of calculation.

REZUMAT

Codul civil de la 1864 dedică erorii – viciu de consimţământ un singur articol, prin urmare, majoritatea problemelor şi consideraţiilor aferente erorii fiind construite şi dezbătute la nivel doctrinar. Noul Cod civil are o altă abordare. Reglementarea erorii este mult mai abundentă, fiindu-i atribuite şapte articole în loc de unul singur, unele dintre aspectele reglementate fiind cele deja dezbătute de doctrina aferentă Codului civil de la 1864, spre exemplu eroarea de drept, eroarea asupra motivelor, eroarea scuzabilă etc. În acest moment, respectivele dezbateri fie capătă o mai mare importanţă, fie impun o analiză a relevanţei sub imperiul noii reglementări. Exemple de abordări sau concepte noi instituite de noul Cod civil în privinţa erorii ar fi reglementarea nulităţii relative a contractelor încheiate din eroare, indiferent de elementul asupra căruia poartă falsa reprezentare, adaptarea contractului – alternativă pentru anularea acestuia, eroarea de calcul ş.a. Aceste noi concepte şi abordări impun un exerciţiu de înţelegere şi coroborare cu alte norme relevante.

Legislaţie relevantă:

C. civ., 1.207-1.213

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: