Stabilirea şi ajustarea preţului contractual de către un terţ

Numărul 4 Anul 2015
Autor Cornel POPA
Revista Numărul 4 Anul 2015

ABSTRACT

In the absence of an agreement by the parties on a price which is determined or determinable there is a risk that their contract be deemed null and void. There may exist practical and diverse reasons for which the parties though do not clarify the amount of the price or at least the criteria for the calculation of the price, such as the lack of sufficient information regarding the value of the relevant good or service, the impossibility to predict the need for certain works or services which are additional to those initially provided for in the contract or even the lack of time for the negotiation of the price. The Civil Code of Romania, which is heavily inspired, inter alia, by the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and the Principles of European Contract Law, provides for various mechanisms for the safeguard of the legal validity of the contract even as the price has not been clearly established by the parties or as there are no visible contractually agreed criteria for the determination of the price. As an illustration of these, contracts concluded between professionals are always held as valid, being deemed concluded at market price or, in the absence thereof, at a reasonable price.
In sale agreements (the rules of which are also applicable to rental agreements) it is deemed that the sale price is determined according to the circumstances, or, in the event that the contract pertains to goods which are customarily sold by the sellet, the price routinely charged by the seller shall be applicable. For other special contracts, particular criteria may be applicable, such as the price established by the legislation, the price calculated according to the efforts employed by the relevant party or based on general usage. If a third party is entrusted by contract with the power to establish the price, that third party shall have to act in a manner which is correct, impartial and diligent. If the third party fails to establish the price or its determination is manifestly unreasonable, then the court of law may order the price. In sale agreements, if the third party fails to determine the price within the deadline stipulated by the parties, or, in the absence thereof, within a 6-month period after the conclusion of the agreement, the court of law may assign to an expert the mission to determine the price.

Keywords:

price, sale contract, pricing expert, contract nullity, market price

REZUMAT

Atunci când părţile nu stabilesc prin contract un preţ determinat sau determinabil există riscul de a se aplica sancţiunea nulităţii contractului. În practică există însă cauze diverse pentru care părţile nu clarifică preţul ori cel puţin criteriile de determinare a acestuia, cum ar fi lipsa de informaţii suficiente cu privire la valoarea bunului sau serviciului, imposibilitatea de a prevedea unele livrări sau prestaţii suplimentare faţă de cele prevăzute iniţial în contract, ori chiar lipsa de timp pentru negocierea preţului. Codul civil român, care este puternic influenţat, între altele, de Principiile UNIDROIT ale contractelor comerciale internaţionale şi Principiile dreptului european al contractelor, asigură diverse mecanisme de salvare a validităţii juridice a contractului chiar dacă preţul nu a fost stabilit în mod clar de către părţi sau dacă lipsesc criterii exprese de stabilire a acestuia. Astfel, contractele încheiate între profesionişti sunt întotdeauna valabile, fiind considerate că s-au încheiat la preţul pieţei sau, în lipsă, la un preţ rezonabil. În materia contractului de vânzare (ale cărui reguli se aplică şi contractului de locaţiune) se consideră că preţul vânzării se determină potrivit împrejurărilor, iar, în situaţia în care contractul are ca obiect bunuri pe care vânzătorul le vinde în mod obişnuit, preţul este cel practicat în mod obişnuit de vânzător. În cazul altor contracte speciale se utilizează criterii specifice, cum sunt preţul stabilit prin lege, cel determinat în funcţie de diligenţele depuse de partea în cauză sau prin aplicarea uzanţelor. Dacă prin contract atribuţia stabilirii preţului a fost încredinţată unui terţ, atunci acesta are datoria de a se comporta corect, echidistant şi diligent. Dacă terţul nu stabileşte preţul sau preţul stabilit de către acesta este în mod manifest nerezonabil, atunci instanţa judecătorească va putea desemna chiar ea preţul. În mod alternativ, în situaţia contractului de vânzare, dacă terţul nu determină preţul în termenul stabilit de părţi sau, în lipsă, de 6 luni de la încheierea contractului, atunci instanţa va desemna chiar ea un expert pentru determinarea preţului.

Legislaţie relevantă: noul Cod civil, art. 1226 alin. (2), art. 1232-1234
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: