Introducerea forţată în cauză, din oficiu, a unor terţi. Aspecte practice

Numărul 7 Anul 2015
Revista Numărul 7 Anul 2015

ABSTRACT

The compulsory introduction in the lawsuit of third parties ex officio is indispensable in creating a reliable procedural law system. Therefore, it can be deffinitely asserted that this institution started taking shape long before the NCPC came into effect, back in 2013, although it was this event the one that made it generally recognized as an institution.
In spite of the absence of an express and abstract legal regulation, through a rational application of the civil procedure principles and of their corresponding rules of law, the judges were able to apply the necessary norms for an adequate performance of the civil procedural system. At the same time, a series of risks existed – the risk of some subtle deviations, the risk of creating a not necessarily fallacious jurisprudence but an inconstant one, which would lead to the risk that the involved parties would consider themselves (and rightfully be) aggrieved.
The mission of the express regulation of this institution was to eliminate this risk.
The paper below has accomplished an analysis in order to establish the specific standards and boundary lines of this institution, as well as a criticial view over some of the doctrinaire opinions and cases found in jurisprudence, with the purpose of the disambiguization of specific aspects. After exploring both the contencious and the non-contencious matters, one can distinguish particular criteria of this institution. Hence, various applications exist for the same various circumstances.
One of the challenges created by the general regulation of this institution is to observe the role played by the third parties that are summoned in the lawsuit. The status in the lawsuit of the summoned third parties, as an essential element, reveals general rules that are applicable to them. However, special procedures, (which will be discussed in depth in the present paper) and other concrete circumstances demand the application of specific rules. Identifying the status in the lawsuit will also mean identifying the rights and obligations that the summoned third parties may have.
Thus, the importance of the institution also subsists as a tool to fix the court costs.

Keywords:

the compulsory introduction of third parties, contentious matter, non contentious matter, the judge’s active role, transfer by particular title, the role of the third parties in the lawsuit

REZUMAT

Introducerea forţată în cauză, din oficiu, a unor terţi, fiind o instituţie fără de care nu poate fi alcătuit un sistem viabil de procedură civilă, nu putem afirma că a luat naştere în dreptul românesc în 2013, numai odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod de procedură civilă (NCPC), ci doar că a fost recunoscută expres, în termeni generali, odată cu acest eveniment.
Chiar în lipsa unei reglementări exprese, abstracte a acestei instituţii, instanţelor judecătoreşti le era cu putinţă, prin utilizarea raţională a principiilor de procedură civilă şi a regulilor consacrate în materie, să aplice normele necesare unei funcţionări corecte a sistemului procesual civil. Dar exista, în acelaşi timp, riscul unor subtile abateri, riscul creării unei practici judecătoreşti nu neapărat greşite, dar inconsecvente, generând, la rândul său, riscul ca părţile din proces să se considere şi să fie, pe bună dreptate, nedreptăţite.
Misiunea reglementării exprese a acestei instituţii a fost să înlăture acest risc.
În prezenta lucrare, este realizată o analiză în vederea stabilirii unor criterii şi delimitări specifice acestei instituţii, precum şi o viziune critică asupra unor opinii doctrinare şi jurisprudenţiale, urmărindu-se limpezirea unor aspecte. Realizând o călătorie în tărâmul contencios, dar și în cel necontencios, se disting criterii particulare ale acestei instituții, în funcție de localizare. Se regăsesc, astfel, numeroase aplicații, într-o diversitate de împrejurări.
Una dintre provocările lansate prin reglementarea generală a acestei instituţii este de a observa rolul în partitura procesuală al celor introduşi forţat, din oficiu.
Calitatea procesuală reprezintă un element esenţial, în urma căruia se evidenţiază reguli comune aplicabile acestora, însă îşi croiesc drum, prin proceduri speciale, ce vor fi analizate în lucrarea de faţă, criterii pentru delimitarea unor reguli specifice, impuse de concretul situaţional. Inclusiv în urma identificării calităţii procesuale, vor rezulta şi prerogativele de care cei introduşi pot dispune în cursul procesului, precum şi obligaţiile lor. Astfel, importanţa subzistă şi în cadrul stabilirii cheltuielilor de judecată.

Legislaţie relevantă: Noul Cod de procedură civilă, art. 78-79
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: