Exigenţele evitării dublei impuneri cu privire la impozitele directe: paradigme globale şi metamorfoze europene

Numărul 2 Anul 2012
Revista Numărul 2 Anul 2012

ABSTRACT

The first part of this article represents a general inquiry concerning double taxation and its avatars on the global market. First, it shows the mechanisms and phenomena which made double taxation a world-spread economical “evil” and the subtle ties which bind it to the concept – and reality – of tax competition. In this context, we present the historical genesis of double taxation – starting with its medieval roots – and indicate a taxonomic approach toward the forms which it takes in nowadays fiscal praxis. The next chapter shows the legal struggle of finding ways to avoid such a commercial-deterring phenomenon and its long-lasting dilemma regarding the use of multilateral vs. bilateral instruments. However, as we shall argue in the end, despite all its necessity, the desired elimination of double taxation may be prone to increase the cleavage between developing and developed states if the issue is not impartially handled at an international level.
The second part of this article presents the widely acclaimed OECD model-convention and the subtle mechanisms it implies in the task of eliminating double taxation. This inquiry is supplemented by a thorough analysis of the transformations concerning taxes and the fiscal regime that occurred in the European Union during the last decades. In this manner, we shall describe the way in which the concept of “cooperation” prevailed over that of “competition”, leading to a new tax paradigm in nowadays EU. Not only will the community hard law be exhibited, but also the efficient forms of soft law and some of the Court’s most relevant decisions in the matter of (double) taxation. Lastly, the recent efforts toward establishing a Common Consolidated Corporate Tax Base will be presented in the light of the 2011 Directive project, showing both its indubitable advantages and its possible disadvantages on the long run. The first part of this article represents a general inquiry concerning double taxation and its avatars on the global market. First, it shows the mechanisms and phenomena which made double taxation a world-spread economical “evil” and the subtle ties which bind it to the concept – and reality – of tax competition. In this context, we present the historical genesis of double taxation – starting with its medieval roots – and indicate a taxonomic approach toward the forms which it takes in
nowadays fiscal praxis. The next chapter shows the legal struggle of finding ways to avoid such a commercial-deterring phenomenon and its long-lasting dilemma regarding the use of multilateral vs. bilateral instruments. However, as we shall argue in the end, despite all its necessity, the desired elimination of double taxation may be prone to increase the cleavage between developing and developed states if the issue is not impartially handled at an international level.
The second part of this article presents the widely acclaimed OECD model-convention and the subtle mechanisms it implies in the task of eliminating double taxation. This inquiry is supplemented by a thorough analysis of the transformations concerning taxes and the fiscal regime that occurred in the European Union during the last decades. In this manner, we shall describe the way in which the concept of “cooperation” prevailed over that of “competition”,
leading to a new tax paradigm in nowadays EU. Not only will the community hard law be exhibited, but also the efficient forms of soft law and some of the Court’s most relevant decisions in the matter of (double) taxation. Lastly, the recent efforts toward establishing a Common Consolidated Corporate Tax Base will be presented in the light of the 2011 Directive project, showing both its indubitable advantages and its possible disadvantages on the long run.

Keywords:

double taxation, global market, OECD model-convention, European Union

REZUMAT

Prima parte a acestui articol reprezintă o anchetă generală privind dubla impozitare și avatarurile acesteia pe piaţa globală. În primul rând, arată mecanismele și fenomenele care au făcut dubla impozitare un „rău” economic răspândit în lume și legăturile subtile care îl leagă de concept – și realitatea –
a concurenţei fiscale. În acest context, prezentăm geneza istorică a dublei impuneri – pornire cu rădăcinile sale medievale – și indică o abordare taxonomică a formelor pe care le ia în zilele noastre praxis fiscal. Următorul capitol arată lupta legală de a găsi modalități de a evita un astfel de fenomen descurajator comercial și dilema sa de lungă durată privind utilizarea multilaterală vs. instrumente bilaterale. Totuși, așa cum vom argumenta în cele din urmă, în ciuda tuturor necesității sale, eliminarea dorită a dublei impuneri poate fi predispusă la creșterea clivajului între dezvoltare și statele dezvoltate dacă problema nu este tratată în mod imparțial la nivel internațional.
Cea de-a doua parte a acestui articol prezintă larg apreciata convenție-model OCDE și mecanismele subtile pe care le presupune în sarcina eliminării dublei impuneri. Această anchetă este completată de o analiză amănunţită a transformărilor privind impozitele şi fiscalitatea, regim care a avut loc în Uniunea Europeană în ultimele decenii. În acest fel, vom face descrieți modul în care conceptul de „cooperare” a prevalat asupra celui de „concurență”, conducând la o nouă paradigmă fiscală în UE de astăzi. Nu numai că legea comunitară dură va fi expusă, dar și formele eficiente de soft law și unele dintre cele mai relevante decizii ale Curții în materia (dublei) impuneri. În sfârșit, eforturile recente de stabilire a unei Baze Comune consolidată de impozitare a societăților va fi prezentată în lumina proiectului Directivei 2011, arătând atât avantajele sale indubitabile, cât și posibilele sale dezavantaje pe termen lung.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: