Despre dreptul de superficie în reglementarea noului Cod civil

Numărul 9 Anul 2014
Revista Numărul 9 Anul 2014

ABSTRACT

Legal regulation of the right of superficies mirrored throughout its history the need to meet specific needs in the area of housing. There were two causes for legal dedication lightly.
On the one hand, the need for housing, which was long a social goal, and on the other hand, the rigidity of the legal status of the public domain, which did not allow the coexistence performance of several types of ownership.
Legal consecration of superficies by the New civil Code is the expected legislative adaptation to social needs present. Romanian legislator took into account what the doctrine and jurisprudence have expressed before this time and created a civil institution reconsidered, with a flexible legal structure able to meet certain goals everyday and always current modern society, specific also in these times, to urban space.
Many of the items concerning superficies such as clarifying the legal nature of the superficial ways of establishing, exercising and stretching them, the effects of its withdrawal mechanism relationship between landowner and superficiar, are covered in detail, providing relevant solutions for practitioners, while other aspects are perfectible, such as the possibility of extending the exercise of the right of superficies on real estate in general.

Keywords:

the right of superficies, New civil Code, artificial estate accession, the effects of termination modes of superficies

REZUMAT

Reglementarea juridică a dreptului de superficie a reflectat de-a lungul istoriei sale, necesitatea satisfacerii unor nevoi privind spaţiul de locuit. Două au fost cauzele care au determinat consacrarea legală a superficiei.
Pe de o parte, nevoia de locuinţe, care a reprezentat mult timp un deziderat social, iar pe de altă parte, rigiditatea statului juridic al domeniului public, care nu permitea coexistenţa exercitării mai multor tipuri ale dreptului de proprietate.
Consacrarea juridică a superficiei prin noul Cod civil este adaptarea legislativă la nevoile sociale actuale. Legiuitorul român a luat în considerare ceea ce doctrina şi jurisprudenţa au exprimat înainte de această dată şi a creat o instituţie civilă reconsiderată, cu o structură juridică flexibilă, în măsură să corespundă unor deziderate cotidiene şi mereu actuale ale societăţii moderne, specifică şi în aceste vremuri, spaţiului urban.
Multe din aspectele ce privesc dreptul de superficie cum ar fi clarificarea naturii juridice a superficiei,modalităţile de constituire, exercitarea şi întinderea ei, efectele încetării acesteia, mecanismul raporturilor juridice dintre proprietarul terenului şi superficiar, sunt reglementate amănunţit oferind soluţii pertinente pentru practicienii dreptului, în timp ce alte aspecte sunt perfectibile, cum ar fi posibilitatea extinderii exercitării dreptului de superficie asupra imobilelor în general.

Legislaţie relevantă: Noul C. civ., art. 693-702
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: