Clauza penală în procedura insolvenţei – toate-s vechi și noi sunt toate…

Numărul 6 Anul 2021
Revista Numărul 6 Anul 2021

ABSTRACT

A discussion about the penal clause in the era of disruptive technologies may seem outdated. However, its placement in the context of insolvency proceeding is giving a new impetus to the old institution of civil law.
Concretely, in the present study we aimed to analyze the extent to which the compensatory penalty or the moratorium penalty or the penalty due for the performance of the obligation in another place than the one agreed in the contract represents a certain, liquid and exigible claim within the meaning of Law no. 85/2014 regarding insolvency, in order to form the basis for opening the insolvency proceeding. Prior to this, the taxonomy of the penal clause will be carried out taking into account the provisions of the current Civil Code. Tangentially and limited only to the proposed topic, the issue of reducing the penalty by the court with the occasion of opening the insolvency proceeding will be approached too.

Keywords:

penal clause, certain claim, reduction of the penalty, opening insolvency proceeding.

REZUMAT

O discuţie despre clauza penală în epoca tehnologiilor disruptive poate părea desuetă. Însă, amplasarea acesteia în contextul procedurii insolvenţei aruncă un suflu nou peste vechea instituţie a dreptului civil.
Concret, în prezentul studiu ne-am propus să analizăm în ce măsură penalitatea compensatorie ori penalitatea moratorie ori penalitatea datorată pentru executarea obligaţiei în alt loc decât cel convenit în contract reprezintă o creanţă certă, lichidă și exigibilă în sensul Legii nr. 85/2014 privind insolvenţa pentru a sta la baza deschiderii procedurii insolvenţei. În prealabil, va fi realizată taxonomia clauzei penale ţinând seama de prevederile actualului Cod civil. Tangenţial și limitat doar la tema propusă va fi abordată și problematica reducerii penalităţii de către instanţă cu ocazia deschiderii procedurii insolvenţei.

Legislaţie relevantă: C. civ., art. 1538, art. 1539, art. 1541; Legea nr. 14/2014, art. 5, art. 105
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: