Legea aplicabilă procedurilor de insolvenţă potrivit dispoziţiilor Regulamentului (CE) al Consiliului nr. 1346/2000

Numărul 6 Anul 2012
Revista Numărul 6 Anul 2012

ABSTRACT

Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency proceedings is a key instrument of European law applicable in judicial cooperation regarding procedures with cross-border effects, which ensures efficient and effective functioning of these procedures and which has the main objective of imposing coordination between measures to be taken on an insolvent debtor’s assets.
The regulation governs private international law aspects relevant to international insolvency proceedings. The complex structure of its provisions contains special rules of jurisdiction over insolvency proceedings, conflicting rules applicable in this matter, as well as provisions regarding the effects of a judgment given in insolvency proceedings which can result in another Member State than the state of origin.
This study proposes an analysis of conflicting rules that are designed to determine the system of law applicable to insolvency proceedings, with particular relevance to proceedings with an international element. The object of the analysis concerns both the determining of the law applicable to the main proceedings and territorial proceedings, as well as to special legal relations, ancillary to insolvency proceedings. 

Keywords:

european regulation, insolvency proceedings, applicable law.

REZUMAT

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1346/2000 privind procedura de insolvență este un instrument cheie de Drept european aplicabil în cooperarea judiciară privind procedurile cu efecte transfrontaliere, care asigură funcţionarea eficientă a acestor proceduri şi care are principalul obiectiv de impunere a coordonării între măsurile ce trebuie luate asupra bunurilor unui debitor insolvabil.
Regulamentul guvernează aspectele de drept internațional privat relevante pentru insolvența internațională. Structura complexă a prevederilor sale conține reguli speciale de competență în procedurile de insolvență, regulile conflictuale aplicabile în această materie, precum și dispozițiile privind efectele unei hotărâri judecătorești pronunțate în cadrul unei proceduri de insolvență care poate duce la un alt stat membru decât statul de origine.
Acest studiu propune o analiză a regulilor conflictuale care sunt concepute pentru a determina sistemul de drept aplicabil procedurilor de insolvență, cu relevanță deosebită pentru procedurile cu un element internaţional. Obiectul analizei vizează atât determinarea legii aplicabile procesului principal și procedurilor teritoriale, precum și relaţiile juridice speciale accesorii procedurii de insolvenţă.

Legislaţie relevantă:

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1346/2000

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: