Dreptul de a fi ascultat și formele sale în procedura inspecției fiscale

Numărul 1 Anul 2018
Revista Numărul 1 Anul 2018

ABSTRACT

The article aims to provide a detailed analysis of procedural rights guaranteed by the legislator in favor of taxpayers at the stage of finalization of the tax inspection.
These rights, being forms of the taxpayer’s right to be heard whenever the fiscal body is to take a decision on the taxpayer, are also the expression of the right to defense guaranteed by the very Constitution of Romania. Sometimes the legislator provided them as expressis verbis law, such as the right to submit in writing and within a certain period the point of view of the tax inspection report, sometimes they represent the correlation between the obligations imposed by the legislator on the tax authority , such as the right to communicate the draft tax inspection report prior to the final discussion or the right to organize the final discussion.
Also, on the occasion of the analysis, there are also cases of bad practices in the behavior adopted by the tax authorities regarding the rights that are the subject of the analysis. These bad practices are, unfortunately, quite common, and the conduct is all the more serious as it even ignores the express provisions of the law.

Keywords:

tax inspection, right to be heard, inspection findings, final discussion, taxpayer information, draft inspection report

REZUMAT

Articolul își propune prezentarea unei analize detaliate a unor drepturi procedurale garantate de legiuitor în favoarea contribuabililor în etapa finalizării inspecției fiscale. Aceste drepturi, fiind forme ale dreptului contribuabilului de a fi ascultat ori de câte ori organul fiscal urmează a lua în privința contribuabilului o decizie, sunt totodată expresia dreptului la apărare garantat de însăși Constituția României.
Uneori, legiuitorul le-a prevăzut ca drept expressis verbis, cum este cazul dreptului la prezentarea, în scris și într-un anumit termen, a punctului de vedere la raportul de inspecție fiscală, alteori ele reprezintă corelativul obligațiilor stabilite de legiuitor în sarcina organului fiscal, cum este cazul dreptului la comunicarea proiectului de raport de inspecție fiscală anterior discuției finale sau a dreptului la organizarea discuției finale.
De asemenea, cu ocazia analizei, se prezintă și cazuri de rele practici în conduita adoptată de organele fiscale în legătură cu drepturile ce fac obiectul analizei. Aceste rele practici sunt, din păcate, destul de frecvente, conduita fiind cu atât mai gravă cu cât ea nesocotește chiar prevederi exprese ale legii.

Legislaţie relevantă: C. pr. fisc., art. 9, art. 130
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: