Caracterul identic pe fond al prevederilor dreptului concurenţei la nivel naţional şi a celui supranaţional. Care este incidenţa acestuia asupra admisibilităţii cererii de pronunţare a unei hotărâri preliminare?

Numărul 3 Anul 2013
Revista Numărul 3 Anul 2013

ABSTRACT

The objective of Dzodzi doctrine is to forestall future divergent interpretations of a provision of Union law in cases where the national law has adopted the same solution for the purely internal as for the cross-border situations. The first of the objections raised by Advocate General Cruz Villalón is that in cases where Dzodzi doctrine applies, Kleinwort Benson doctrine must simultaneously be applicable.
Hence, where it has been established that Dzodzi requirements are met, it should also be verified that the reference to Union law is “direct and unconditional” in accordance with the criteria determined in Kleinwort Benson. The Commission admitted that the criteria in Kleinwort were not met in the current case, but it nevertheless affirmed that the preliminary question must be deemed admissible on the ground that between the national and the Union competition laws there is a special connection. Advocate General Kokott explains in greater detail in ETI why Kleinwort Benson doctrine is not applicable in all the situations where Dzodzi doctrine is relevant. This paper aims to scrutinize the relevant case law on the admissibility of Dzodzi type of cases, also-known as purely internal situations, concerning the same substantive issues of competition law.

Keywords:

jurisdiction, interstate trade criterion, orientation in substance to Union law, applicable under national law in a direct and unconditional way, uniform interpretation, reference for preliminary ruling, judiciary dialogue

REZUMAT

Obiectivul doctrinei Dzodzi este de a evita o viitoare interpretare divergentă a unei prevederi a dreptului Uniunii într-un domeniu de aplicare în care legea internă a adoptat aceleaşi soluţii pentru situaţiile pur interne ca pentru cele transfrontaliere. Prima dintre obiecţiile aduse de avocatul general Cruz Villalón este cea că atunci când doctrina Dzodzi este aplicabilă, doctrina Kleinwort Benson trebuie aplicată în mod simultan. Ca atare după ce se arată că cerinţele Dzodzi sunt îndeplinite trebuie arătat că trimiterea la dreptul Uniunii este una „directă şi necondiţionată” în conformitate cu criteriile Kleinwort Benson. Comisia a argumentat că, deşi criteriile Kleinwort Benson nu sunt satisfăcute în cauza de faţă, întrebarea preliminară trebuie admisă pe motivul că între legea internă privind concurenţa şi dreptul Uniunii există o legătură particulară. Avocatul general Kokott explică pe larg în concluziile sale la cauza ETI de ce doctrina Kleinwort Benson nu este aplicabilă pe toate situaţiile în care doctrina Dzodzi este relevantă. Prezenta lucrare are drept scop analiza jurisprudenţei relevante referitoare la admisibilitatea cauzelor de tip Dzodzi, aşa numitele situaţii pur interne, care pe fond vizează chestiuni identice de dreptul concurenţei.

Legislaţie relevantă:

TFUE, art. 101

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: