Principiile şi actele juridice aferente intervenţiei fondurilor europene structurale şi de coeziune

Numărul 3 Anul 2012
Revista Numărul 3 Anul 2012

ABSTRACT

The regulatory framework on European structural and cohesion funds still raises many controversies from the standpoint of the practical applicability at a national level.
There was created, within the application of the regulatory framework on European structural and cohesion funds, a new structure at an inter-institutional level, which doubled the functions and competences of the existing institutions in the system of pre-accession funds. Moreover, the structures responsible for the implementation of the pre-accession funds were either ended or incorporated in the new ones.
In this context, besides an analysis of the present organisational structure from an institutional perspective, this paper provides arguments for the underpinning principles and juridical acts governing the mechanism of absorption and management of European structural and cohesion funds, for the purpose of clarifying certain important aspects in the legal relations arising between the state and the beneficiaries of European funds. At the same time, the paper emphasizes the legal nature of the document with a fundamental role in contracting projects which could be financed from European funds, called the Guide of the applicant with a view to clarifying the controversial issues that might occur in practice with regard to the latter. Tackling the legal nature of the applicant’s guide has the role of a direct contribution to the creation of a guiding doctrine for the specialists involved in finding solutions to specific cases.

Keywords:

european structural and cohesion funds, Guide of the applicant

REZUMAT

Cadrul de reglementare privind fondurile structurale și de coeziune europene strânge încă multe controverse din punct de vedere al aplicabilităţii practice la nivel naţional.
A fost creată, în aplicarea cadrului de reglementare privind structura europeană și fonduri de coeziune, o nouă structură la nivel interinstituțional, care a dublat funcțiile şi competenţele instituţiilor existente în sistemul fondurilor de preaderare. Mai mult, structurile responsabile cu implementarea fondurilor de preaderare au fost fie încheiate, fie încorporate în cele noi.
În acest context, pe lângă o analiză a structurii organizatorice actuale din punct de vedere instituțional, această lucrare oferă argumente pentru principiile care stau la baza și actele juridice care guvernează mecanismul de absorbție și de gestionare a fondurilor structurale și de coeziune europeană, în scopul clarificării unor aspecte importante în raporturile juridice care decurg între
statul şi beneficiarii fondurilor europene. În același timp, lucrarea subliniază natura juridică a documentului cu rol fundamental în contractarea proiectelor care ar putea fi finanţat din fonduri europene, denumit Ghidul solicitantului în vederea clarificării problemelor controversate care ar putea apărea în practică cu privire la acestea din urmă. Abordarea juridică a naturii ghidului solicitantului are rolul unei contribuții directe la crearea unui ghid doctrină pentru specialiştii implicaţi în găsirea de soluţii la cazuri specifice.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: