Obligaţia de loialitate a administratorilor în lumina noilor perspective europene

Numărul 2 Anul 2018
Autor Adina PONTA
Revista Numărul 2 Anul 2018

ABSTRACT

This paper introduces a comparative approach of the fi duciary duty of loyalty in European jurisdictions and examines national regulations and jurisprudential understandings of this duty, which is imported from common law. We will pursue the evolution of interpretations in continental law and analyze recent European studies that extend the scope of loyalty to new areas such as personal data protection or efficient use of natural resources by companies. The fiduciary function is expressed through sincere efforts to exert fiduciary duties by utilizing knowledge and experience, therefore EU Member States urge widening directors’ positions with relevant responsibilities for the economic environment. The paper at hand will review social changes that transformed the direction of doctrinal and jurisprudential interpretations of the duty of loyalty – from the classical conflicts of interest to fulfillment of positive duties for faithful discharge of the agency. Finally, we will assess the development of objectives inherent to this obligation of means, such as the supreme interest of the company, which no longer represents exclusive financial performance, but also includes elements of social well-being and ethics.

Keywords:

duty of loyalty, good-faith, corporate opportunity doctrine, duty not to compete with the company, agency.

REZUMAT

Prezenta lucrare își propune o abordare comparativă a obligaţiei fiduciare de loialitate în jurisdicţiile europene, a reglementărilor naţionale exprese ori a expresiilor de recunoaștere jurisprudenţială a instituţiei împrumutate din dreptul anglo-saxon. Vom parcurge evoluţia interpretării loialităţii în dreptul continental și vom analiza studiile recente la nivel european, care extind câmpul de aplicare a loialităţii cu domenii noi, precum protecţia datelor personale sau eficienţa resurselor naturale consumate de societate. Funcţia fiduciară se exprimă prin eforturile sincere de exercitare a obligaţiilor cu utilizarea cunoștinţelor și experienţei, astfel că statele membre UE propun lărgirea funcţiei de administrator cu iniţiative corespunzătoare mediului economic. Lucrarea va trece în revistă schimbările sociale care au modificat traseul interpretărilor doctrinare și jurisprudenţiale ale obligaţiei de loialitate – de la conflictul de interese clasic la îndeplinirea unor obligaţii pozitive pentru îndeplinirea loială a mandatului. În final, vom prezenta dezvoltarea obiectivelor inerente acestei obligaţii de mijloc, respectiv faptul că interesul superior al societăţii nu mai reprezintă, nu mai vizează exclusiv o performanţă preponderent financiară, ci cuprinde și aspecte ale bună-stării sociale precum și de etică.

Legislaţie relevantă:

Legea nr. 31/1990

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: