Introducerea în cauză a terţilor în litigiile ce au ca obiect plângeri împotriva deciziilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Numărul 6 Anul 2012
Revista Numărul 6 Anul 2012

ABSTRACT

Public procurement in Romania is regulated, primarily, by the Emergency Government Ordinance no. 34/2006 regarding the award of the public procurement contracts, public works concession contracts and services concession contracts, with the subsequent amendments. According to this ordinance, any person considering his or her rights to have been harmed and having a legitimate interest by an act of the contracting authority thought to be irregular is entitled to seek review before the National Council for Solving Disputes. The Council examines the disputed act and may render a decision that annuls in part or in full the respective act, forces the contracting authority to issue an act or orders any other necessary corrective measures to remedy the aspects of unlawfulness or groundlessness that affect the acts within the procedure for public procurement.
The Council’s decisions solving the legal dispute may be appealed by the unsatisfied party, within ten days from the date of communication, on the reason of unlawfulness or groundlessness. The judicial instance with competences for solving the appeal against the Council’s decision is the Appeal Court in the contracting authority’s location area.
Recently, one Appeal Court reconsidered the previous judicial practice and decided that the appeal brought by the unsatisfied party is inadmissible if the petitioner doesn’t accept to interpose the winning tenderer in the pending proceeding, as an intervenient, to protect his rights or interests that are allegedly affected by the proceedings.
The present study is, in essence, a commentary related to this borderline solution provided by the Appeal Court, regarded as restrictive with the persons’ rights of free access to justice and to a fair trial.

Keywords:

public procurement, administrative-jurisdictional review procedure, judicial procedure, appeal, successful bidder, procedural standing

REZUMAT

Achizițiile publice din România sunt reglementate, în primul rând, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările ulterioare. Potrivit acestei ordonanțe, orice persoană care consideră că i-au fost lezate drepturile printr-un act al autorității contractante şi are un interes legitim are dreptul de a sesiza Consiliul Național de Soluționare a Litigiilor. Consiliul examinează actul în litigiu și poate pronunța o decizie prin care să anuleze parțial sau integral actul respectiv, obligă autoritatea contractantă să emită un act sau dispune orice alte măsuri corective necesare pentru remedierea aspectelor de nelegalitate sau netemeinicie care afectează actele din cadrul procedurii de achiziţie publică.
Hotărârile Consiliului de soluționare a litigiului juridic pot fi atacate de partea nemulțumită, în termen de zece zile de la data comunicării, pe motiv de nelegalitate sau netemeinicie. Instanța judiciară cu competențe de soluționare a contestației împotriva hotărârii Consiliului este Curtea de Apel din raza de amplasare a autorității contractante.
Recent, o Curte de Apel a reconsiderat practica judiciară anterioară și a decis că contestația introdusă de partea nemulțumită este inadmisibilă dacă petentul nu acceptă să interpună ofertantul câștigător în procedura pendinte, în calitate de intervenient, pentru a-i proteja drepturile sau interesele care se presupune că sunt afectate de procedură.
Prezentul studiu este, în esență, un comentariu legat de această soluție limită oferită de Curtea de Apel, considerată a fi restrictivă cu drepturile persoanelor de acces liber la justiție și la un proces echitabil.

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: