Despre cererea de intervenţie şi situaţia ofertantului câştigător în cazul contestării rezultatului procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică

Numărul 4 Anul 2012
Revista Numărul 4 Anul 2012

ABSTRACT

Public procurement in Romania is regulated, primarily, by the Emergency Government Ordinance no. 34/2006 regarding the award of the public procurement contracts, public works concession contracts and services concession contracts, with the subsequent amendments. According to this ordinance, any person considering his or her rights to have been harmed and having a legitimate interest by an act of the contracting authority thought to be irregular is entitled to seek review before the National Council for Solving Disputes. The Council examines the disputed act and may render a decision that annuls in part or in full the respective act, forces the contracting authority to issue an act or orders any other necessary corrective measures to remedy the aspects of unlawfulness or groundlessness that affect the acts within the procedure for public procurement.
The complaint shall be submitted to the Council and the contester will attach it a copy of the challenged act. Participants within the same awarding procedure can associate themselves to the complaint, until it is solved, by their own request. The tenderer whose tender is declared winner can also interpose in the pending proceeding, as an intervenient, so that he can protect his rights or interests that are allegedly affected by the proceedings.
The present study emphasizes some divergent opinions on the form of winner’s intervention and on his ability to declare appeal against the Council’s decision solving the legal dispute. It is also a review of the recent jurisdictional practice, in the light of the applicable provisions within Emergency Government Ordinance no. 34/2006 and Civil Procedure Code.

Keywords:

public procurement, administrative-jurisdictional review procedure, judicial procedure, National Council for Solving Disputes, intervenient, right to a fair trial.

REZUMAT

Achizițiile publice din România sunt reglementate, în primul rând, de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, concesiune de lucrări publice, contracte şi contracte de concesiune de servicii, cu modificările ulterioare. Conform cu această ordonanță, orice persoană care consideră că drepturile sale au fost vătămate și având legitimitate interesul printr-un act al autorității contractante considerat a fi neregulat are dreptul de a solicita revizuire în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Litigiilor. Consiliul examinează actul în litigiu și poate pronunța o decizie prin care se anulează parțial sau total actul respectiv, obligă autoritatea contractantă să emită un act sau dispune orice alte măsuri corective necesare pentru remedierea aspectelor de ilegalitate sau netemeinicie care afectează actele din cadrul procedurii de achiziție publică.
Plângerea va fi depusă la Consiliu, iar contestatorul îi va ataşa o copie a documentului actului contestat. Participanții în cadrul aceleiași proceduri de atribuire se pot asocia la reclamaţie, până la soluţionarea acesteia, prin cerere proprie. Ofertantul a cărui ofertă este declarată câștigătoare poate interveni și în procedura pendinte, în calitate de intervenient, pentru a-și putea apăra drepturile sau interesele care se presupune că sunt afectate de proceduri.
Studiul de față subliniază unele opinii divergente cu privire la forma intervenției câștigătorului și privind capacitatea sa de a declara recurs împotriva deciziei Consiliului de soluționare a litigiului juridic. Este, de asemenea o revizuire a practicii jurisdicționale recente, în lumina dispozițiilor aplicabile din cadrul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 și Codului de procedură civilă.

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: